OBCHODNÍ PODMÍNKY – FYZICKÉ OSOBY

Obchodní podmínky

společnosti O.K.SERVIS PLUS, s.r.o., se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha 9, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu a pro další prodej fyzickým osobám

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti O.K. SERVIS PLUS, s.r.o., identifikační číslo: 48039357, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 15484, se sídlem Praha 9, Cukrovarská 957/21b, Hlavní město Praha 9, PSČ 196 00, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.e-levne.cz identifikační číslo: 48039357 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „občanský zákoník“ a „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://e-levne.cz/cs/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Kupující provádí objednávání zboží po registraci přímo z webového rozhraní obchodu. Obchodní podmínky jsou platné i pro ostatní prodej fyzickým osobám.

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a jeho charakteristiky. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkou momentálního vyčerpání zásob. O takovém stavu však bude prodávající neodkladně informovat kupujícího. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3. Ceny dle ustanovení 3.1. jsou uváděny bez nákladů na balení, pojištění a dodání při převzetí v zboží kupujícím v sídle prodávajícího. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.

 • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

 • Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 • kupní ceně zboží údaje o způsobu převzetí anebo doručení objednávaného zboží a

 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, s uvedením bankovního spojení a variabilního symbolu platby, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

2.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v sídle prodávajícího

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dále jen „účet prodávajícího“) s variabilním symbolem uvedeným v potvrzení objednávky

 • po předchozí dohodě na dobírku, při doručení

3.1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.  obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

4.1.3. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

4.1.4. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím , a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady a po dobu 24 měsíců prodávající odpovídá kupujícímu, že :

6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na adrese prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího písemný projev vůle uplatnění reklamace.

6.4. Pro uplatnění reklamace lze použít formulář, který je přílohou těchto obchodních podmínek.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@okservisplus.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a registrace obchodní společnosti. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Na adrese https://www.coi.cz jsou uvedeny podrobnosti o alternativním řešení sporů dle zákona 634/1992 Sb. § 14 a §20d až §20y.

7.6. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště a adresa elektronické pošty, telefon (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Doručování

10.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů, ani postup dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 524/2013.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

11.4. Přílohy obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a formulář pro uplatnění reklamace.

11.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování O.K.SERVIS PLUS s.r.o., Cukrovarská 957/21b, 19600 Praha 9 , adresa elektronické pošty info@okservisplus.cz, telefon 251010251-2.

V Praze dne 23.2.2016

KONTAKT

O.K.SERVIS PLUS s.r.o.

Cukrovarská 957/21b, 19600 Praha 9

Tel: +420 251010251-2

obchod: +420 602366252

servis: +420 6023473630

e-mail: info@okservisplus.cz

web: https://okservisplus.cz

e-shop: http://e-levne.czPříloha: Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: O.K.SERVIS PLUS s.r.o., Cukrovarská 957/21b, 19600 Praha 9, info@okservisplus.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

Formulář pro uplatnění reklamace

Pro případ výskytu vad je pro kupujícího připojeno dle § 13 zákona 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele poučení rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady výrobků a služeb, včetně podmínek uplatnění rozporu s kupní smlouvou (dále jen “reklamace”) spolu s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 občanského zákoníku.

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: E-LEVNE.cz – http://e-levne.cz

Společnost: O.K.SERVIS PLUS, s.r.o.

Se sídlem“ Praha 9, Cukrovarská 957/21b, Hlavní město Praha 9, PSČ 196 00,

IČ/DIČ: 48039357 / DIČ CZ48039357

E-mailová adresa: info@okservisplus.cz

Telefonní číslo: 251010251-2

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

dne (*) jsem ve Vašem obchodě (*) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 2. Číslo objednávky:

 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

 4. Jméno a příjmení spotřebitele:

 5. Adresa spotřebitele:

 6. Email:

 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

Seznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č. (*)

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

OBCHODNÍ PODMÍNKY – PRÁVNICKÉ OSOBY

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI O.K.SERVIS PLUS s.r.o. KE KUPNÍ SMLOUVĚ – PRÁVNICKÉ OSOBY

DefiniceKupující“ znamená zákazníka Prodávajícího, který nakupuje přímo od Prodávajícího.

Prodávající“ znamená O.K. SERVIS PLUS, s.r.o.,identifikační číslo: 48039357, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 15484, se sídlem Praha 9, Cukrovarská 957/21b, Hlavní město Praha 9, PSČ 196 00,

Smlouva“ znamená dokumentaci každého obchodního případu kupní smlouvy o prodeji věci. Jsou jimi text kupní Smlouvy v písemné formě a tyto Obchodní podmínky a nebo písemné potvrzení objednávky Kupujícího jestliže obsahuje všechny podstatné náležitosti smlouvy kupní podle § 2079 občanského zákoníku. Jestliže v souvislosti s Kupní smlouvou poskytuje Prodávající určité služby, řídí se tato část plnění ustanoveními o smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku. Součástí Smlouvy je dokumentace dle článku 8 těchto Obchodních podmínek, anebo zálohová faktura, nebo faktura, spolu s těmito Obchodními podmínkami.

Článek 1 Místo, způsob a čas dodání

 1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu prodávané věci do místa určeného ve Smlouvě, jinak je místem plnění sídlo Prodávajícího.

 2. Pokud Prodávající zajišťuje dopravu do místa plnění, poskytne Kupující potřebnou součinnost a není-li ve smlouvě uvedeno jinak, zajišťuje Kupující vykládku, a do doby nabytí vlastnického práva, též bezpečné uložení věci na své náklady a riziko.

 3. Prodávající je povinen dodat věci do 5 týdnů od sjednání Smlouvy nebo v jiném termínu sjednaném ve Smlouvě. Forma a obsah Smlouvy jsou popsány v článku 8 těchto Obchodních podmínek.

 4. Lhůta, v níž má být plnění dodáno, začíná běžet prvního dne po uzavření Smlouvy.

Článek 2 Jakost a provedení

 1. Prodávající je povinen dodat věci v jakosti a provedení dohodnutém ve Smlouvě.

 2. Není-li ve Smlouvě určena jakost nebo provedení Prodávající dodá věci v jakosti a provedení dle technické dokumentace nebo v jakosti a provedení odpovídajícím účelu stanovenému ve Smlouvě nebo účelu, k němuž se takové věci obvykle používají.

 3. Služby vztahující se k dopravě, instalaci, oživení, testování, parametrizaci, konfiguraci a údržbě nejsou zahrnuty v ceně, pokud tak není ve Smlouvě výslovně sjednáno

Článek 3 Množství

Prodávající je povinen dodat věci v množství dohodnutém ve Smlouvě.

Článek 4 Doklady

 1. Prodávající dodá i doklady vztahující se k plnění.

 2. Doklady nad rámec bodu 3 tohoto článku 4 potřebné k převzetí plnění nebo k nakládání s věcmi je Prodávající povinen předat Kupujícímu v místě a čase dohodnutém ve Smlouvě.

 3. Součástí plnění je technická dokumentace potřebná k užívání předmětu plnění (Uživatelské manuály).

 4. Jestliže Kupující bude dále prodávat, darovat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat věci jiné fyzické nebo právnické osobě, je povinen takovou osobu poučit o způsobu použití a údržbě.

Článek 5 Vady a práva z odpovědnosti za vady

Nesplní-li Prodávající povinnosti týkající se jakosti, má plnění vady.

 1. Má-li věc vady, o kterých Prodávající ví, je povinen upozornit na ně Kupujícího při uzavírání Smlouvy a na tyto vady poskytnout slevu z kupní ceny.

 2. Prodávající odpovídá za vady, které budou zjištěny při převzetí nebo při prohlídce dodaných věcí učiněné při přechodu nebezpečí škody z Prodávajícího na Kupujícího.

 3. Při zjištění, že dodané věci vykazují vady, má Kupující povinnost tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do pěti pracovních dnů ode dne zjištění vad.

 4. Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, činí záruční doba 12 měsíců od předání převzetí plnění. Prodávající si vyhrazuje právo žádat při uplatnění reklamace prokázání původu věci dle nabývacího dokladu. Na služby sjednané a poskytnuté v souvislosti s plněním Smlouvy se poskytuje záruka 6 měsíců, od doby nabytí vlastnického práva Kupujícího k věci.

 5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené chybnou instalací, pokud ji neprováděl Prodávající, chybným užíváním anebo užíváním k jinému účelu, než ke kterému je Smlouvou nebo dokumentací určeno.

Článek 6 Platební podmínky, fakturace a placení ceny

 1. Cenu za bezvadné a řádně dodané plnění uhradí Kupující na základě daňového dokladu faktury, kterou je Prodávající povinen vystavit v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění do 7 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění. Prodávající je oprávněn vyfakturovat zálohu do výše ceny plnění.

 2. Faktura bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle § 28 odst. 2 výše citovaného zákona a nad rámec běžného daňového dokladu musí obsahovat:

 3. podpis a razítko Prodávajícího

 4. číslo Smlouvy

 5. číslo účtu Prodávajícího.

 6. Není-li ve faktuře uvedena jiná lhůta, je splatnost faktury 30 dní ode dne doručení Kupujícímu. Kupující není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti bude částka připsána na účet Prodávajícího.

 7. Kupující je oprávněn vrátit Prodávajícímu fakturu před dnem splatnosti bez zaplacení, pokud prokáže, že faktura nesplňuje náležitosti uvedené v tomto článku, nebo má jiné vady v obsahu s uvedením důvodu vrácení. Vadou obsahu je zejména skutečnost, kdy rozsah, předmět, výše ceny zdanitelného plnění nebo termíny opravňující fakturovat neodpovídají ustanovením ve Smlouvě uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 8. Prodávající je povinen podle povahy vad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury Kupujícímu.

 9. V případě, že Kupující nezaplatí fakturu včas, je Prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 3M PRIBOR + 10% p.a. z nezaplacené částky.

Článek 7 Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství

 1. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné informace a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním styku, pokud nejsou v příslušných obchodních kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.

 2. Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství. Jestliže si strany při obchodním styku vzájemně poskytnou informace tvořící obchodní tajemství nebo označené jako důvěrné, nesmí strana, které byly tyto informace poskytnuty, je prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Poruší-li některá ze stran tuto povinnost, je povinna k zaplacení smluvní pokuty 10.000,- Kč za každé porušení povinnosti ochrany důvěrných informací a obchodního tajemství.

Článek 8 Dokumentace smlouvy a komunikace stran

 1. Dokumenty Smlouvy a faktury mohou být v písemné nebo v elektronické podobě.

 2. Za komunikaci podle Smlouvy a podle těchto Obchodních podmínek se považuje komunikace v písemné podobě zaslaná na adresu Prodávajícího a na adresu Kupujícího uvedenou v předběžné faktuře nebo Smlouvě. Prodávající a Kupující se zavazují sdělovat druhé straně případnou změnu sídla společnosti, nebo adresu pro zasílání korespondence a informací.

 3. Písemnosti budou zasílány doporučenou poštou a v tomto případě budou považovány za doručené dva dny po předání k přepravě držiteli poštovní licence.

 4. Za písemně doručené se považují dokumenty zaslané elektronickou poštou, ale v případech vyžadujících okamžitou reakci nebudou považovány za doručené, pokud odesílatel obdrží elektronickou zprávu, že “adresát je mimo kancelář”. Pokud zpráva zaslaná elektronickou poštou nebyla podepsána zaručeným elektronickým podpisem, může odesílatel požadovat potvrzení příjmu zprávy. Adresát/příjemce je povinen potvrdit do 2 pracovních dnů přijetí zprávy. Pokud odesílatel v této lhůtě neobdrží potvrzení zprávy, zpráva bude považována za doručenou. Pokud v jednotlivých obchodních případech nebude sjednáno jinak, Prodávající a Kupující souhlasí s tím, že důkazy jako jsou logy dat, výpisy z databází a elektronická komunikace nebudou zpochybňovány jako důkazy jen z toho důvodu, že byly uskutečněny a zaznamenány v elektronické podobě.

 5. Pro doručování na Prodávajícího prostřednictvím poštovní zásilky je adresa sídla prodávajícího. Pro doručování elektronickou poštou se použije adresa info@okservisplus.cz.

Článek 9 Smluvní pokuty

 1. Pokud v těchto Obchodních podmínkách není uvedeno jinak, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu pro případ prodlení Prodávajícího, pro případ porušení obchodního tajemství a ochrany důvěrných informací a pro případ porušení kvality dodaných věcí.

 2. Smluvní pokuta, pro případ prodlení prodávajícího s plněním, činí za každý týden prodlení 1 % z ceny plnění.

 3. Smluvní pokuta, pro případ výskytu kvalitativní vady, která podstatným způsobem brání užívání věci, činí 500,- Kč za každý případ takového porušení.

 4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na nápravu vadného plnění.

 5. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od doručení vyúčtování.

Článek 10 Náhrada škody

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za způsobenou škodu podle obecných ustanovení občanského zákoníku.

Článek 11 Vlastnické právo k předmětu koupě a nebezpečí škody na něm

Nebezpečí škody na věci, které jsou předmětem plnění, přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem převzetí plnění. Podle ustanovení § 2132 občanského zákoníku nabude Kupující vlastnického práva teprve úplným zaplacením kupní ceny.

Článek 12 0statní

12.1. Závazky ze Smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, zavazují i právní nástupce stran.

12.2. Tyto smluvní podmínky Prodávajícího byly schváleny jednateli společnosti dne 12.8.2014.

12.3. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky ke Smlouvě měnit. Pro práva a povinnosti z jednotlivých obchodních případů se použije znění Obchodních podmínek platné v době vzniku závazku.