ILUEST MT ENDnešní doba klade stále větší důraz na úspory elektrické energie, odpovědí je SALICRU ILUEST.
Firma O.K. SERVIS Plus s r.o. je výhradním distributorem zařízení SALICRU ILUEST (vyráběného španělskou firmou Salicru), které přináší prokazatelnou a významnou úsporu všude tam, kde jsou k osvětlení použita výbojková svítidla. Jedná se tedy především o osvětlení ulic, nejrůznějších veřejných prostranství (např. dálničních křižovatek, benzinových pump, parků, parkovišť, výrobních hal aj.).Princip je jednoduchý: snížením napětí u rozsvícené výbojky (při konstantním odporu) poklesne úměrně i výbojkou procházející proud. Nevyhnutelně tím poklesne částečně i její svítivost, ale díky rozložení do dostatečně dlouhé doby umožňující fyziologickou adaptaci, není tento pokles vnímán rušivě. 

Veškeré změny napětí se tedy u tohoto zařízení nedějí skokově, nýbrž ve velmi jemných stupních a po dostatečně dlouhou dobu (přibližně 10 minut). Protože příkon je dán součinem proudu a napětí (a za použití Ohmova zákona se tedy dostane do vztahu pro výpočet příkonu napětí kvadrátu), je při snížení napětí o 20 % a předpokládaném průměrném nočním přepětí v síti cca 5% úspora následující:

Koeficient při úsporném režimu 0.82 = 0.64
Koeficient při režimu bez SALICRU ILUESTu 1.052 = 1.1025
Toto by platilo v optimálním případě, plného vytížení zařízení a 100% účinnosti. V praxi se zcela reálně
dociluje úspory mezi 35 % – 40 %.

iluest_graf

Úspora je dokonce docilována i bez snižování napětí pouhou stabilizací napětí pro výbojky, protože se tak eliminuje velmi časté noční přepětí v síti (např. o 10 %), které jinak zbytečně zvyšuje výbojkami protékající proud a tím i příkon (v našem příkladě by to bylo o cca 20 %). Typický je tento jev u pouličního osvětlení, kde se velmi často jeho rozvaděče nacházejí v blízkosti transformačních stanic a pracují tudíž trvale s přepětím.
Je prokázáno, že stabilizace zároveň podstatně zvyšuje i životnost výbojek (až o 50 %). Vyzdvihnout je třeba i k výbojkám mimořádně šetrný speciální zapínací režim, umožňující jejich bezrázový start (viz. dále).
Následně se ušetří i další náklady na údržbu např. úspora jízd údržbových vozidel, pohonné hmoty, práce lidí atd.
Bez podstatného snížení kvality osvětlení se tak dosahuje hned několika významných úspor a tím je návratnost investice velmi rychlá.


ILUEST CR ENSALICRU ILUEST v sobě sdružuje vlastně 3 jednofázové, na sobě nezávislé jednotky. Zařízení je samozřejmě normálně napájeno s výhodou z běžné trojfázové sítě, není to ale podmínkou. Každá jednotka (výstupní fáze) je samostatně stabilizována s přesností +/- 2 % na jednotlivě volitelná napětí. Propojením dvou svorek na svorkovnici dostává logika signál ke spuštění úsporného režimu. Jeho kompletní cyklus probíhá, jak je ukázáno na obrázku.

Po přivedení napětí do patřičné fáze (přes vstupní jistič), se na výstupu dané fáze objeví napětí asi 210 V, které se pozvolna (během cca 5 minut) zvýší na např. 230 V (hodnotu lze volit) a zde se setrvává dalších cca 5 minut. Tím se docílí bezpečné a přitom šetrné zapálení výbojek. Během následujících cca 10 minut nastává pozvolný pokles na úsporné (opět nastavitelné) napětí (např. pro sodíkové výbojky je minimum 176 V, pro rtuťové 186 V). Toto napětí fáze pak zůstává stabilizováno po celou dobu trvání signálu “ÚSPORA”, tj. při propojených výše zmíněných svorkách. Zanikne-li v úsporném režimu tento signál (propoj se přeruší) bude se napětí opět pozvolna (cca 10 minut) zvyšovat na zvolené zapalovací (nominální) napětí a na něm, opět stabilizovaně, setrvá. V případě výpadku proudu v intervalu 1 až 3, respektive 5 včetně až 7 dojde při obnovení dodávky el. energie k opětovnému nastartování a následné stabilizaci napětí na nominální hodnotě 230 V.
Pokud dojde k výpadku el.energie v intervalu 3 včetně až 5, dojde k opětnému nastartování, následnému vzestupu napětí na nominální napětí 230 V a bezprostředně k pozvolnému poklesu na nastavenou úspornou hodnotu napětí a jeho stabilizaci.
Protože lze každou fázi nastartovat samostatně, může jedna fáze napájet sodíkové výbojky, druhá rtuťové apod.. Standardně má každá fáze svůj vlastní samostatný signál “ ÚSPORA”, na přání je možno mít jeden společný signál pro všechny tři fáze. Signál je realizován buď trvalou propojkou příme uvnitř SALICRU ILUEST, nebo jakýmkoli beznapěťovým spínačem dle potřeby uživatele (ručním, časovým či fotoelektrickým relé atd.).
Pokud dojde k nějakému přetížení výstupní fáze přejde tato fáze na elektronický obtok, kdy své vstupní napětí propouští přímo na výstup. Tento poruchový stav je signalizován opticky (LED-diodou na desce logiky) i akusticky (přerušovaným tónem interní sirény).
Stabilizace i redukce výstupního napětí je prováděna bezkontaktním spínáním transformátorových odboček – v tomto případě, ale novým originálním způsobem, který nevyžaduje sady výkonových tyristorů. Tím byla odstraněna určitá závislost dříve dodávaných typů SALICRU ILUEST na kvalitě výroby těchto vysoce namáhaných prvků

ILUEST openENZa stejnou cenu je tedy nyní dodáván na náš trh jednoznačně jeden z nejkvalitnějších výrobků svého druhu. U tohoto typu zařízení je zaručena vysoká spolehlivost, životnost, funkčnost i účinnost (vyšší než 97 %). Tímto řešením je zároveň zaručeno, že zařízení nezpůsobuje žádné přídavné harmonické zkreslení vstupní sítě.
Přístroj, který je určen pro napájení výbojkového osvětlení, je konstrukčně řešen jak pro umístění ve vnitřním prostoru (rozvodna, vnitřní rozvaděč), tak i do venkovního prostředí. Pak je dodáván ve skříni rozvaděčového typu, která se upevní na pevný podstavec.

Skříň je opatřena nucenou ventilací, spínanou termostatem. Vstupní i výstupní kabely jsou vedeny otvorem ve dně a ukončeny v řadových svorkách. Skříň je standardně vybavena mechanickým přepínačem manuálního obtoku, kterým se všechny tři vstupní fáze převádějí přímo na výstup, zcela mimo vlastní zařízení. Pro montáž a zapojení zařízení ILUEST do obvodů výbojkového osvětlení, je možno zákazníkovi dodat rozvaděčovou skříň s předstihem, takže ten může provést včas potřebné stavební i elektro úpravy pro instalaci a přes mechanický obtok napájet spotřebiče.

Pozdější montáž a zapojení vlastního spořiče probíhá velmi jednoduše a rychle.

Pro uživatele je důležité si uvědomit, že zařízení ILUEST nenahrazuje spínací a ochranné prvky a musí být nainstalován až za nimi! Je třeba též pamatovat na to, že na továrním štítku a v katalogu udávaný nominální výkon je celkový výkon zařízení, proto zatížení jedné fáze nesmí překračovat 1/3 tohoto výkonu!
Přestože je tedy možné tři výstupní větve SALICRU ILUEST napájet třeba i z jediné fáze, v praxi se používá standardně napájení třífázové – obvyklé schema zapojení ukazuje obrázek.
Kdykoliv je možno celou problematiku konsultovat, popř. bližší informace získat na níže uvedených adresách a telefonních číslech.